Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu mali müşavirlik ve muhasebe konularında İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyeti ve meslek etiği üzerindeki hassasiyetimiz mükelleflerimiz tarafından sıklıkla takdir edilir. Finlexia; tam tasdik, bağımsız denetim hizmetlerifinansal raporlamagenel kurul işlemlerişirket birleşme ve satın almaşirket değerlemeiç denetim ve kontrolşirket kuruluşutransfer fiyatlandırmasıufrs-tfrs raporlamasıvergi danışmanlığıyabancıların çalışma izinleriyeminli mali müşavirlik hizmetleri dahil olmak üzere tüm disiplinlerde liderlik sunmaktadır. Mesleki hassasiyet ve gösterdiğimiz özen sayesinde Finlexia Mali Müşavirlik İstanbul’un en saygın mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir.

Mesleğimizin gerektirdiği ilkeleri göz önünde bulunduran ve sorumluğunun farkında olan büromuzda, hedefler belirlenmiş ve bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak organizasyon oluşturulmuştur. Genel kabul görmüş muhasebe ve müşavirlik temel ilkeleri çerçevesinde hizmetlerimizi sürdürmekte ve mükelleflerimizin daha ileriye gitmesine katkıda bulunmaktayız. Mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek en kaliteli hizmeti sunma gayretindeyiz.

Tam Tasdik

Tam Tasdik Hizmetleri

Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı’nca tasdik raporu düzenlemiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, tasdik yaptırmamış firmaların ise öncelikli olarak incelenecekleri ifade edilmiştir.

Tam tasdik çalışmalarının kapsamı kısaca tam tasdik denetimi, vergi hesaplamaları ve raporlama olmak üzere üç başlık altında özetlenebilir.

Bu kapsamda yürütülen tam tasdik hizmetinin vergi incelemesi riskini azaltmasının yanında, yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu yaratıyor olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatlarını da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir katma değer olarak değerlendiriyoruz.

Tanımı

Tam tasdik terimi; yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tabloların ve bildirimlerin tasdikini ifade eder.

Tasdik, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin yeminli mali müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora bağlanmasıdır.

Yeminli mali müşavirlerin yapacağı tasdikin amacı, ödenmesi veya istisna edilmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Bu nedenle, yeminli mali müşavir, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgelerden yararlanmak ve her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadır.

Amacı

 • Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin hesap ve kayıtlarının sonuçlarını gösteren mali tablolarının yanıltıcı olmayacak biçimde eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde düzenlenmesini sağlayarak kamunun istifadesine sunmak,
 • Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin ilgili mevzuat yönünden olan taleplerin karşılanmasında çabukluğu sağlayarak hak ve yararlarını korumak,
 • Vergi idaresi ve mükellef ilişkilerinde güveni hakim kılmak,
 • Ödenmesi veya iade edilmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinin ya da istisna edilmesi gereken kazancın doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak; bu nedenle, yeminli mali müşavir, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadır.

Tam Tasdik Denetiminde Nelere Bakılır?

Maliye bakanlığı tarafından gerçekleştirilebilecek olası bir vergi incelemesine hazırlıklı olunması ve inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltması açısından;

 • Denetim esnasında tespit edilen hataların ve risklerin düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi,
 • Kasa hesabı dönem sonları itibarıyla alacak bakiyesi verip vermediğinin tespiti,
 • Hesap döneminde bankada bulundurulması gerekirken kasada tutulan tutarlar için adatlandırma yapılıp yapılmadığı,
 • Alınan çeklerin hesabının, dönem sonunda alacak senetleri hesabına aktarımının yapılıp yapılmadığı ve fiilen olup olmadıklarının sorgulanması,
 • Verilen çekler hesabının, dönem sonunda borç senetleri hesabına aktarımın yapılıp yapılmadığı ve fiilen olup olmadıklarının sorgulanması,
 • Personel ücret işlemlerinin, bordrolara doğru yansıtılması noktasında ilgili mevzuatı da dikkate alınarak incelenmesi ve muhtasar beyanname ile tam ve doğru bir şekilde beyan edilip edilmediği,
 • KDV beyannamelerinin süresi içerisinde verildiğinin teyit edilmesi, beyanların muavin kayıtları ile birebir uyumluluğunun teyit edilmesi, varsa düzeltme beyannamelerinde belirtilen düzeltme nedenlerinin belgeye dayandırılması,
 • Geçici vergi dönemlerinde ilgili beyannamelerin mevzuata uygunluğunun tespiti,
 • 5520 Sayılı Kanunu’nun 12. maddesinde belirtildiği üzere ortaklar hesabının hesap dönemi sonunda şirketten alacaklı olması durumunda şirket öz sermayesinin üç katını aşıp aşmadığı, aşması durumunda ise adatlandırma yapılıp yapılmadığı,
 • Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi,
 • Kurumlar vergisi matrahı üzerinde ilgili mevzuata uygunluk denetimi, beyannamenin tasdiki ve gerekli görülen diğer hususlar yeminli mali müşavirlerce incelenmektedir.

Tam tasdik çalışmalarının kapsamı kısaca tam tasdik, vergi hesaplamaları ve raporlama olarak üç başlıkta tasniflenebilir.

Tam tasdik yaptıran şirketler Maliye Bakanlığı vergi denetim elemanlarınca incelenmiş gibi sayılır. Bu sebeple 3568 sayılı SMMM ve YMM Kanunu’nun 18 seri no.lu tebliği uyarınca incelemeye tabi tutmazlar. Şöyle ki; özel bir durumun varlığı ya da yapılan ihbar sonucu inceleme söz konusu olabilir. Tam tasdik raporunun bir diğer avantajı ise, süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin olması halinde herhangi bir sınır olmaksızın tam tasdik raporu ile KDV iadesi alınabilmesidir. Şirketler tam tasdik sözleşmelerinin olması durumunda diğer şirketlerden gelen karşıt inceleme taleplerine muhatap olmazlar. Bu ihtiyaç, tam tasdik sözleşmesi yapılan YMM’ler tarafından karşılanır.

Yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporları ile ilgili olarak 37 seri numaralı 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nde hadler belirlenmiştir. Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde bu parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır.

Hazine ve maliye bakanlığı 2019 yılına yönelik özel bir had belirlememiştir. 2019 yılı için yeniden değerleme oranı 22,58 olarak açıklanmıştır. Bu sebeple 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak hadler aşağıdaki gibi olacaktır.

Tam Tasdik Hizmetleri için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu, kuruluşundan bu yana Türk ve yabancı yüzlerce şirketin mali müşavirlik bürosu tercihi olmuştur. Global olarak tanınan muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerimiz sayesinde firmamız, bugün İstanbul’un önde gelen mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir. Şirketinizin Tam Tasdik Hizmetleri ihtiyacı için mali müşavir ve avukat kadromuza  e-posta göndererek veya İletişim sayfasındaki İletişim Formunu doldurarak  ulaşabilirsiniz.