Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu mali müşavirlik ve muhasebe konularında İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyeti ve meslek etiği üzerindeki hassasiyetimiz mükelleflerimiz tarafından sıklıkla takdir edilir. Finlexia; transfer fiyatlandırması, bağımsız denetim hizmetlerifinansal raporlamagenel kurul işlemlerişirket birleşme ve satın almaşirket değerlemeiç denetim ve kontrolşirket kuruluşu, ufrs-tfrs raporlamasıvergi danışmanlığıyabancıların çalışma izinleriyeminli mali müşavirlik hizmetleri dahil olmak üzere tüm disiplinlerde liderlik sunmaktadır. Mesleki hassasiyet ve gösterdiğimiz özen sayesinde Finlexia Mali Müşavirlik İstanbul’un en saygın mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir.

Mesleğimizin gerektirdiği ilkeleri göz önünde bulunduran ve sorumluğunun farkında olan büromuzda, hedefler belirlenmiş ve bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak organizasyon oluşturulmuştur. Genel kabul görmüş muhasebe ve müşavirlik temel ilkeleri çerçevesinde hizmetlerimizi sürdürmekte ve mükelleflerimizin daha ileriye gitmesine katkıda bulunmaktayız. Mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek en kaliteli hizmeti sunma gayretindeyiz.

Transfer Fiyatlandırması

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

Transfer fiyatlandırması düzenlemelerindeki önemli yeniliklere ve hızlı değişime uyum sağlamanıza yardımcı oluyoruz

Nasıl yardımcı olabiliriz?

  • Transfer fiyatlandırması raporunuz hazır mı?
  • İlişkili işlemlerde uyguladığınız fiyatlar emsaline uygun mu?
  • Şirketiniz ya da işlemlerinizin yeniden yapılandırılması nedeniyle yeni bir fiyatlandırma stratejisine mi ihtiyacınız var?
  • Transfer fiyatlandırması konusunda vergi uyuşmazlığı mı yaşıyorsunuz?
  • Transfer fiyatlandırması uygulamalarınızı güvence altına almak ister misiniz?

Uluslararası gelişmeler doğrultusunda artan belgelendirme yükümlülükleri ve risk analizine dayanan spesifik transfer fiyatlandırması incelemeleri, şirketlerin transfer fiyatlandırması politikalarını gerek ilgili mevzuatla gerekse operasyonel yapılarıyla uyumlu olarak stratejik bir bakış açısı ile yönetmelerini zorunlu kılmaktadır.

Bu çerçevede, mevzuatla uyumlu etkin yapılar kurmanızda ve işletme hedeflerine ulaşmanızda yardımcı olabilecek tecrübeye ve altyapıya sahibiz.

Özellikle ticari organizasyonların yapılandırılmasında önemli bir kavram olan transfer fiyatlandırması, stratejik açıdan en kilit işlemler arasında yer alır. Transfer fiyatlandırması, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun 13. maddesinde açıkça ifade edilmiştir.

Vergi mevzuatımızda transfer fiyatlandırması örtülü kazanç dağıtımı yöntemlerinden biri olarak ele alınmış ve düzenlenmiştir. Kurumlar Vergisi Kanununun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtım” başlıklı maddesi aşağıdaki gibidir:

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı

Madde 13: (1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.

Transfer Fiyatlandırması Nedir?

Ticari kuruluşların farklı şube ya da bölümleriyle ya da ortaklıklar yoluyla bağlandığı kuruluşlar ile kurdukları ilişkilerde yapılan fiyatlandırma stratejisi, politikası olarak tanımlanabilecek transfer fiyatlandırması ile vergi azaltımları, vergi iadeleri, vergi yükünün azaltılması amacıyla gerçekleştirilen dağıtımlar ya da kâr sınıflandırmaları gibi işlemler amaçlanır. Yapılan transfer fiyatlandırmasında emsallere uygunluk önemlidir. Buna bağlı olarak rapor ve formlar ile yöntemler de önem arz eder.

Transfer fiyatlandırması hem şirketler hem de Mali İdareler açısından oldukça önemli ve dinamiktir. Ana şirketler, iştiraklerini farklı ülkelerdeki farklı vergilendirme süreçlerine tabi olacak şekilde yeniden yapılandırır. Şirketler, transfer fiyatlandırması politikalarını düzenli aralıklarla kontrol etmeli ve ihtiyaç duyulduğu durumlarda yenilenmelidir.

Transfer Fiyatlandırmasına Neden Başvurulur?

Transfer fiyatlandırmasıyla, vergi sonrası küresel kârı artırmak, dış ticaret üzerinden alınan vergileri azaltmak, ihracatta fazla vergi iadesi almak, vergi tevkifat matrahını gizlemek veya azaltmak, genel merkez giderlerini vergi yükünü azaltacak şekilde dağıtmak, dış ticaret ve kâr transferi sınırlandırmalarını aşarak dolaylı yoldan vergi yükünü azaltmak gibi vergisel sonuçlara ulaşılması amaçlanmaktadır.

Transfer Fiyatlandırması Raporu ve Formu

Transfer fiyatlandırılmasının düzenlendiği mevzuat gereği mükelleflerin belgelendirmeye ilişkin bazı yükümlülükleri bulunur. Bu belgelendirmeler transfer fiyatlandırması raporu olarak adlandırılır ve transfer fiyatlandırması raporları, yıllık bazda iki türden oluşur. Transfer fiyatlandırması formu işlem türü, işlem tutarı ve yöntemin beyan edilmesi amacıyla hazırlanır. Yıllık transfer fiyatlandırması raporu ise ilişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemler ile ilgilidir. Hesap döneminden kurumlar vergisi beyannamesi dönemine kadar hazırlanması gereken rapor, istenmesi halinde yetkili olanlara ibraz edilir.

Transfer fiyatlandırmalarına ilişkin hazırlanacak belgeler kanuni bir yükümlülüktür. Yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getiren mükellefler için olası bir örtülü kazanç dağıtımı eleştirisi yapılması halinde dahi vergi ziyaı cezası yüzde 50 oranında indirimli hale gelir. Yani belgelendirme, cezadan korunma da sağlar. Rapor ve formların diğer faydası şirketlere dönüktür. Hazırlanan belgeler ile şirket içi analizler oluşturulabilir. Bu sayede geçmişe yönelik değerlendirmeler de geleceğe yönelik plan ve programlamalar da daha kolay ve başarılı hale gelecektir.

Yöntemleri

Yapılacak transfer fiyatlandırmasına yönelik farklı yöntemlerden bahsedilebilir. Kurumlar karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi, yeniden satış fiyatı yöntemi ya da kendi belirleyeceği diğer yöntemleri kullanabilir.

Karşılaştırılabilir fiyat yönteminde mükelleflerin uygulayacağı emsallere uygun olan satış fiyatı, o mükellef ile herhangi bir bağı ya da ilişkisi bulunmayan gerçek ya da tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulanan piyasa fiyatı ile karşılaştırılır. Bu yöntemde emsal analizine de başvurulabilir. İlişkili işlemlerin iç ve dış emsal açısından ekonomik analizi ve veritabanları araştırmaları desteklenmesi, emsal analizlerini oluşturur. İkinci yöntem ise maliyet artı yöntemidir. Bu yöntemde emsallere uygun olan fiyat, ilgili mal ve hizmet maliyetlerinin brüt kârı oranı kadar artırılması yoluyla hesaplanır.

Yeniden satış fiyatı yönteminde emsallere uygun fiyat ilişki bulunmayan gerçek ya da tüzel kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyat üzerinden hesaplanır. Bu fiyattan makul bir brüt satış kârı düşürülür. Varsayımlara dayanılarak hesaplanan fiyatta piyasa koşullarına göre belirlenim ve objektif bir oranlama esastır.

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu, kuruluşundan bu yana Türk ve yabancı yüzlerce şirketin mali müşavirlik bürosu tercihi olmuştur. Global olarak tanınan muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerimiz sayesinde firmamız, bugün İstanbul’un önde gelen mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir. Şirketinizin Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri ihtiyacı için mali müşavir ve avukat kadromuza e-posta göndererek veya İletişim sayfasındaki İletişim Formunu doldurarak  ulaşabilirsiniz.